Skip to content

Algemene Voorwaarden Stralend Skin & Body clinic

Gevestigd in Waalwijk, kloosterheulweg 14, 5145 NZ

[email protected]

0416 209 111

Inschrijfnummer KvK: 73986534

Definitiebepalingen

 1. Opdrachtovereenkomst: een overeenkomst waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om, buiten dienstbetrekking, werkzaamheden van niet-stoffelijke aard te verrichten dan wel diensten te leveren, tegen een door de opdrachtgever te betalen prijs in geld;
 2. Opdrachtnemer: tevens Stralend Skin & Body clinic, degene die een overeenkomst aangaat met de opdrachtgever om, zonder dienstverband, werkzaamheden van niet-stoffelijke aard tegen een overeengekomen prijs uit te voeren;
 3. Opdrachtgever: tevens consument, iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, die een opdracht verstrekt aan Stralend Skin & Body clinic;
 4. Professionele opdrachtgever: een bedrijf /onderneming die een opdracht verstrekt aan Stralend Skin & Body clinic;
 5. Koopovereenkomst: een overeenkomst waarbij de verkoper zich verbindt een zaak te geven en de koper zich verbindt om daarvoor een prijs in geld te betalen;
 6. Verkoper: tevens Stralend Skin & Body clinic, degene die met de koper een overeenkomst aangaat met betrekking tot koop van zaken;
 7. Koper: tevens consument, diegene die met de Stralend Skin & Body clinic een overeenkomst tot koop van zaken aangaat of wil aangaan;
 8. Professionele koper: diegene die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
 9. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn recht van ontbinding (herroepingsrecht);
 10. Recht van ontbinding (herroepingsrecht): de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 11. Overeenkomst op afstand: de overeenkomst tussen Stralend Skin & Body clinic en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Stralend Skin & Body clinic en consument en waarbij, tot en met het moment van het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand;
 12. Health & beauty: schoonheidsbehandelingen, anti-cellulite behandelingen, gezondheidsbehandelingen en diensten in de ruimste zin van het woord en de verkoop van producten en zaken op dit gebied.
 13. Zaken: alle door Stralend Skin & Body clinic voor de uitvoering van de dienstverlening te gebruiken wellness- en health&beauty producenten en middelen, alsmede de in het kader van deze dienstverlening aan de consument te leveren producten en middelen en los te verkopen producten, middelen en andere zaken.
 14. Pakketten: alle door Stralend Skin & Body clinic aangeboden Laser, Anti-cellulite en facial behandelingen.
 15. De opdrachtgever, de koper respectievelijk de klant zal verder worden aangeduid als “de consument”.
 16. Vóór of bij het sluiten van de overeenkomst wordt een afschrift van de algemene voorwaarden aan de consument c.q. professionele opdrachtgever/koper ter hand gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal, vóór of bij het sluiten van de overeenkomst, worden meegedeeld dat en waar de algemene voorwaarden ter inzage liggen en dat deze desgewenst op verzoek van de consument c.q. professionele opdrachtgever/koper kosteloos zullen worden toegezonden. De algemene voorwaarden kunnen tevens op de website van Stralend Skin & Body clinic ingezien, gedownload en opgeslagen worden.
 17. De bijzondere regels ter zake de overeenkomst op afstand zijn van toepassing wanneer de overeenkomst wordt gesloten zonder gelijktijdige persoonlijke aanwezigheid van Stralend Skin & Body clinic en consument en waarbij uitsluitend gebruik wort gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, zoals een overeenkomst die wordt gesloten via internet, telefoon, fax en post.
 18. De bijzondere regels ter zake de overeenkomst op afstand gelden niet voor de professionele opdrachtgever/koper.
 19. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, dan wordt in afwijking van lid 3 en voordat de overeenkomst op afstand is gesloten, de tekst van de algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, zodat deze toegankelijk kan blijven voor latere kennisneming. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 20. Indien Stralend Skin & Body clinic met de consument c.q. professionele opdrachtgever/koper een overeenkomst heeft gesloten waarbij de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden is overeengekomen, dan zijn deze voorwaarden tevens van toepassing bij eventueel door de consument c.q. professionele opdrachtgever/koper nadere mondelinge, telefonische, per telefax of op andere wijze gegeven deel- en vervolgopdrachten.
 21. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen in de offerte of de overeenkomst.
 22. Onder schriftelijk wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.
 23. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 24. Voor zover de Algemene Voorwaarden eenmaal rechtsgeldig van toepassing zijn verklaard op een overeenkomst, wordt de laatst geldende versie van de Algemene Voorwaarden geacht op alle volgende overeenkomsten tussen dezelfde partijen van toepassing te zijn, tenzij schriftelijk andere Algemene Voorwaarden zijn overeengekomen.
 25. Bij een discrepantie of strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en een vertaalde versie hiervan, geldt de Nederlandse tekst.

 

Artikel 2: Aanbod (offerte), prijzen en tarieven

 1. Behoudens spoedeisende omstandigheden, wordt het aanbod (de offerte) schriftelijk u
 2. Ieder aanbod van Stralend Skin & Body clinic is van kracht gedurende de daarin genoemde termijn. Het aanbod vervalt alsnog na verloop van de termijn, indien de consument en/of de professionele opdrachtgever/koper het aanbod niet binnen die vastgestelde termijn heeft bevestigd.
 3. Indien een aanbod vrijblijvend is, heeft Stralend Skin & Body clinic het recht om het aanbod nog direct na aanvaarding aan te passen dan wel het recht om het aanbod onverwijld, maar in ieder geval uiterlijk binnen twee dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 4. Indien een aanbod onder voorwaarde geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 5. De in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn inclusief btw en eventuele kosten, zoals administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden.
 6. Het aanbod, de prijzen en tarieven geldt/gelden niet automatisch voor nieuwe opdrachten.
 7. Tekeningen, ontwerpen, schetsen, afbeeldingen en berekeningen, die door Stralend Skin & Body clinic of in haar opdracht vervaardigd zijn, blijven eigendom van Stralend Skin & Body clinic. Zij mogen niet aan derden ter hand worden gesteld of getoond met het oogmerk een vergelijkbaar aanbod te verkrijgen. Zij mogen evenmin worden gekopieerd, openbaar gemaakt of anderszins worden vermenigvuldigd. Indien geen opdracht wordt verleend dienen deze bescheiden met het complete aanbod binnen veertien (14) dagen na een daartoe door Stralend Skin & Body clinic gedaan verzoek gefrankeerd aan haar te worden toegezonden.
 8. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Stralend Skin & Body clinic gebruik maakt van afbeeldingen, dan zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten.
 9. Alle afbeeldingen, specificaties, gegevens en informatie in het aanbod en andere omschrijvingen in de brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Stralend Skin & Body clinic zijn slechts indicaties en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 10. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Stralend Skin & Body clinic
 11. Aangekochte pakketten zijn persoonsgebonden. De pakketten kunnen niet worden geruild. Het is niet mogelijk om het pakket over te dragen aan een derde persoon. Na aankoop van de pakketten is het niet mogelijk om geld terug te krijgen of een deel daarvan. Indien Stralend Skin & Body clinic zich terugtrekt van het sluiten of het uitvoeren van de overeenkomst, mag de consument van Stralend Skin & Body clinic een vergoeding, gelijkwaardig aan het bedrag betaald door de consument, verlangen.

Artikel 3: Totstandkoming overeenkomsten

 1. De overeenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding van het aanbod door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper, met name door een schriftelijke opdrachtbevestiging dan wel door het op enigerlei uitvoering gegeven aan de overeenkomst van Stralend Skin & Body clinic, ook indien deze aanvaarding op ondergeschikte punten afwijkt van dit aanbod. Wanneer de aanvaarding van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper echter op wezenlijke punten afwijkt, komt de overeenkomst pas tot stand indien Stralend Skin & Body clinic uitdrukkelijk schriftelijk met deze afwijkingen heeft ingestemd.
 2. Stralend Skin & Body clinic is eerst gebonden aan mondelinge afspraken nadat zij deze schriftelijk aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper heeft bevestigd of zodra Stralend Skin & Body clinic – zonder tegenwerping van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper – met de uitvoering van deze afspraken is begonnen.
 3. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper het aanbod op een elektronische wijze heeft aanvaard, bevestigt Stralend Skin & Body clinic langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van een elektronisch aanvaarde opdracht niet is bevestigd door Stralend Skin & Body clinic, heeft de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper de mogelijkheid om de opdracht/koop te ontbinden.
 4. Als de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft Stralend Skin & Body clinic passende technologische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht en zorgt zij voor een veilige webomgeving. Als elektronisch betalen tot de mogelijkheid behoort, dan zal Stralend Skin & Body clinic daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 5. Stralend Skin & Body clinic zal ter zake de elektronische overeenkomst aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper de volgende informatie, schriftelijk of op een zodanige wijze dat deze op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6. Het bezoekadres van de vestiging van Stralend Skin & Body clinic waar de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper met klachten terecht kan;
 7. De informatie over bestaande service en garanties;
 8. Het aanbod (de offerte), tenzij Stralend Skin & Body clinic deze gegevens al aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper heeft verstrekt vóór de uitvoering van de overeenkomst;
 9. De vereisten voor opzegging van de overeenkomst, indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is.
 10. Indien Stralend Skin & Body clinic zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 11. Bij een overeenkomst met de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is Stralend Skin & Body clinic gerechtigd, alvorens tot levering over te gaan of nakoming van de overeenkomst voort te zetten, voldoende zekerheid voor het nakomen van de (betalings)verplichting van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper te vorderen.
 12. Indien wijzigingen, in de oorspronkelijke opdracht op verzoek van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper worden aangebracht, dewelke hogere kosten veroorzaken dan die welke in het aanbod en/of in de opdrachtbevestiging zijn voorzien, worden de kosten daarvan aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/ koper extra in rekening gebracht. Wijzigingen zoals hier bedoeld, kunnen voorts tot gevolg hebben dat de overeengekomen leveringstermijn of verwerkingstijd wordt overschreden. Daarvoor is Stralend Skin & Body clinic niet aansprakelijk.
 13. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever zonder daaraan voorafgaand aanbod aan Stralend Skin & Body clinic een boeking of een reservering doet, is Stralend Skin & Body clinic eerst aan deze boeking of reservering gebonden nadat zij deze schriftelijk aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever heeft bevestigd.
 14. Aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of de overeenkomst binden Stralend Skin & Body clinic eerst nadat deze schriftelijk aan de consument zijn bevestigd.
 15. Stralend Skin & Body clinic kan te allen tijde onder gelijktijdige mededeling van de reden hiervan het sluiten van een overeenkomst voor het verlenen/ verstrekken van Wellness- en/ of beauty weigeren.
 16. Indien de consument een pakket heeft aangeschaft en gedurende de geldigheidsduur van de kaart overlijdt, vervalt het (resterende) tegoed dat op het pakket staat geregistreerd. De erfgenamen van de consument kunnen in dat geval geen aanspraak maken op enige restitutie. Stralend Skin & Body clinic is niet gehouden enige (financiële) compensatie aan de erfgenamen van de consument te bieden.

Artikel 4: Overeenkomst of afstand

A – Het recht van ontbinding (herroepingsrecht)

 1. Indien een overeenkomst op afstand is gesloten heeft de consument gedurende veertien (14) dagen het recht de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Stralend Skin & Body clinic mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar kan de consument niet daartoe verplichten. De ontbindingstermijn van consumentenkoop gaat in op de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde de zaak heeft ontvangen of;

     1° als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld die afzonderlijk worden geleverd: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zaak heeft ontvangen;

     2° als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;

     3° bij overeenkomsten die strekken tot de regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de eerste zaak heeft ontvangen.

Bij een overeenkomst tot het verrichten van diensten gaat de ontbindingstermijn in op de dag waarop de overeenkomst wordt gesloten.

 1. De in lid 1 van dit artikel genoemde termijn van veertien dagen wordt verlengd met de tijd die is verstreken vanaf het tijdstip, bedoeld in het eerste lid van dit artikel, tot het moment waarop alle ontbrekende gegevens alsnog op de voorgeschreven wijze aan de consument wordt verstrekt, doch met ten hoogste van twaalf maanden, indien Stralend Skin & Body clinic niet aan de in artikel 6:230n lid 1, onderdeel h, BW gestelde eisen heeft voldaan.
 2. De consument oefent het in lid 1 van dit artikel bedoelde recht uit door het ingevulde modelformulier voor ontbinding te zenden of een ander daartoe strekkende ondubbelzinnig verklaring te doen aan Stralend Skin & Body clinic.
 3. Indien de consument op een elektronische wijze via de website van Stralend Skin & Body clinic een verklaring uitbrengt, dan bevestigt Stralend Skin & Body clinic onverwijld op een duurzame gegevensdrager de ontvangst van de verklaring.
 4. Indien de consument van de lid 1 en lid 3 genoemde termijn niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn ontbindingsrecht resp. het product niet aan Stralend Skin & Body clinic heeft teruggezonden, is de overeenkomst op afstand een feit.

 

B – Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de ontbindingstijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden de consument heeft het recht van ontbinding uitsluitend indien de betreffende producten compleet, onbeschadigd en ongebruikt zijn. Indien hij van zijn ontbindingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de verkoper retourneren, conform de door Stralend Skin & Body clinic verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 2. De consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van een product, indien de behandeling van een product verder is gegaan dan noodzakelijk om de aard, de kenmerken en de werking daarvan vast te stellen.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van een product, indien Stralend Skin & Body clinic hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst op afstand de verplichte informatie over het recht van ontbinding heeft verstrekt.

C – Uitoefening van het recht van ontbinding (herroepingsrecht) en de kosten daarvan

 1. Als de consument de ontbinding inroept, meldt hij dit binnen de bedenktijd zoals vastgelegd in lid 1 van artikel 4 onderdeel A, middels het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan Stralend Skin & Body clinic.
 2. Uiterlijk binnen veertien (14) dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument het door hem ontvangen product terug of overhandigt hij dit aan Stralend Skin & Body clinic of aan een persoon die door de verkoper is gemachtigd om de producten in ontvangst te nemen. Stralend Skin & Body clinic kan de consument aanbieden om het product zelf op te halen.
 3. De consument dient het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Stralend Skin & Body clinic retourneren, conform de door Stralend Skin & Body clinic verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Op de consument rust de bewijslast voor de juiste en tijdige toepassing van het herroepingsrecht.
 5. De rechtstreekse kosten van terugzending komen voor rekening van de consument, tenzij:

     1° Stralend Skin & Body clinic niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen; of

     2° Stralend Skin & Body clinic aangeeft de kosten voor terugzending zelf te dragen.

 1. De consument draagt de kosten voor de uitvoering van de diensten, indien de consument uitdrukkelijk heeft verzocht met de uitvoering van de dienst tijdens de ontbindingstermijn te beginnen. Indien de consument alsnog besluit het recht van ontbinding uit te oefenen, nadat de consument uitdrukkelijk heeft verzocht met de uitvoering van de diensten tijdens de ontbindingstermijn, dan is de consument Stralend Skin & Body clinic een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Stralend Skin & Body clinic is nagekomen op het moment van herroeping.
 2. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van de diensten, indien Stralend Skin & Body clinic; a) de consument de wettelijke verplichte informatie ter zake het recht van ontbinding, de kostenvergoeding bij de uitoefening van het recht van ontbinding of het modelformulier niet heeft verstrekt; of b) de consument niet uitdrukkelijk om de uitvoering van de diensten tijdens de bedenktijd heeft verzocht.
 3. Als de consument de ontbinding inroept, worden tevens alle aanvullende overeenkomsten ontbonden.

D – Verplichtingen van Stralend Skin & Body clinic Int bij het recht van ontbinding (herroeping)

 1. Als Stralend Skin & Body clinic ontbinding door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, dan stuurt zij na ontvangt de herroeping direct een ontvangstbevestiging.
 2. Indien de consument de ontbinding inroept, komen ten hoogste de rechtstreekse kosten van terugzending voor zijn rekening.
 3. Stralend Skin & Body clinic is niet verplicht de bijkomende kosten voor ontbinding aan de consument terug te betalen, indien de consument uitdrukkelijk voor een andere wijze dan door Stralend Skin & Body clinic aangeboden minst kostbare wijze van standaardlevering heeft gekozen.
 4. Als de consument een bedrag heeft betaald, zal Stralend Skin & Body clinic dit bedrag met inbegrip van leveringskosten, zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de dag van ontvangst van de verklaring tot ontbinding aan de consument terugbetalen. Stralend Skin & Body clinic mag wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen, behalve als Stralend Skin & Body clinic het product zelf ophaalt of de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden.
 5. Stralend Skin & Body clinic gebruikt voor de terugbetaling hetzelfde betaalmiddel als de consument heeft gebruikt, tenzij tussen partijen anders is afgesproken. De terugbetaling is kosteloos aan de consument.

E – Uitsluiting recht van ontbinding (herroepingsrecht)

 1. Stralend Skin & Body clinic kan de navolgende diensten en producten uitsluiten van het herroepingsrecht, zolang Stralend Skin & Body clinic dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst op afstand heeft vermeld:

     1° dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als: a) de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en (b) de consument heeft verklaard dat hij zijn recht van ontbinding verliest zodra Stralend Skin & Body clinic de overeenkomst is nagekomen;

     2° een consumentenkoop betreffende de levering van volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;

     3° een consumentenkoop betreffende de levering van producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben;

     4° een consumentenkoop betreffende de levering van producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om reden van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;

     5° een consumentenkoop betreffende de levering van producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere zaken.

Artikel 5: Prijswijzigingen

 1. Indien zich tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering hiervan voor Stralend Skin & Body clinic (kost)prijsverhogende omstandigheden voordoen als gevolg van wijzigingen in onder andere valutaschommelingen of wijzigingen in de prijzen van de benodigde materialen en/of grondstoffen, dan is Stralend Skin & Body clinic gerechtigd de overeengekomen prijzen en tarieven dienovereenkomstig te verhogen en aan de professionele opdrachtgever/koper dan wel de consument in rekening te brengen.
 2. De consument heeft recht op ontbinding van de overeenkomst als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de prijs zoals genoemd in lid 1 van dit artikel wordt verhoogd. De professionele opdrachtgever/koper heeft het recht op ontbinding van de overeenkomst als binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, de overeengekomen prijs met meer dan 30% wordt verhoogd.
 3. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper binnen veertien (14) dagen na mededeling van de prijswijziging geen gebruik heeft gemaakt van zijn ontbindingsbevoegdheid, wordt deze geacht akkoord te zijn gegaan met de prijsverhoging.
 4. In afwijking van lid 2 en 3 van dit artikel, worden prijsverhogingen na het sluiten van de overeenkomst standaard doorberekend op de overeengekomen prijs, indien de prijsverhoging het gevolg isvan wettelijke regelingen en bepalingen. Hier kan gedacht worden aan onder andere een btw-verhoging. Deze wettelijke verhogingen vormen geen reden tot ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6: Inschakeling derden

 1. Indien een goede uitvoering van de overeenkomst dit volgens Stralend Skin & Body clinic vereist, heeft zij het recht bepaalde leveringen en werkzaamheden door derden te laten verrichten. Alsdan is Stralend Skin & Body clinic bevoegd de kosten daarvan door te berekenen in de prijs.
 2. Stralend Skin & Body clinic aanvaardt bij het uitbrengen van een aanbod geen verantwoordelijk voor door of namens de derde uitgewerkte bescheiden, noch voor eventueel hierbij gegeven informatie.

Artikel 7: Verplichtingen van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper

 1. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en zijn eventuele gasten zijn verplicht zich te gedragen overeenkomstig de door Stralend Skin & Body clinic verstrekte of op andere wijze kenbaar gemaakte huisregels van Stralend Skin & Body clinic. Stralend Skin & Body clinic kan onder meer eisen stellen met betrekking tot het uiterlijk, gedrag en de persoonlijke hygiëne van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en zijn eventuele gasten. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en zijn gasten dienen bij overtreding van de huisregels of bij ander ongewenst gedrag op eerste verzoek van Stralend Skin & Body clinic het pand en/of terrein van Stralend Skin & Body clinic te verlaten.
 2. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper moet ervoor zorgen dat hij;
 3. a) alle voor het sluiten en/of het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens en inlichtingen, tijdig op de door Stralend Skin & Body clinic gewenste wijze aan Stralend Skin & Body clinic ter beschikking stelt en b) dat hij alle voor het sluiten en/of het uitvoeren van de overeenkomst noodzakelijke medewerking aan Stralend Skin & Body clinic
 4. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper zorgt ervoor, dat de door hem verstrekte gegevens en inlichtingen juist en volledig zijn en vrijwaart Stralend Skin & Body clinic voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de gegevens en inlichtingen.
 5. Indien door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper niet aan de in dit artikel genoemde verplichtingen wordt voldaan, zal Stralend Skin & Body clinic de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper op de tekortkoming wijzen en kans tot nakoming bieden. Indien de consument dan wel professionele opdrachtgever/koper nakoming alsnog nalaat, dan kan Stralend Skin & Body clinic de overeenkomst schriftelijk ontbinden.
 6. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt en Stralend Skin & Body clinic nalaat van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper nakoming te verlangen, tast dit het recht van Stralend Skin & Body clinic om op een later tijdstip alsnog nakoming te verlangen niet aan.

 

 

 

Artikel 8: Uitvoering van de overeenkomst

 1. De overeengekomen datum of data waarop de prestatie(s) moet of moeten worden geleverd zal of zullen door Stralend Skin & Body clinic – behoudens overmacht situaties – strikt worden nageleefd.
 2. Stralend Skin & Body clinic is verplicht de overeengekomen zaken ter beschikking te stellen of te leveren in de overeengekomen hoeveelheden en van de kwaliteit en hoedanigheid als overeengekomen, tenzij sprake is van overmacht aan de zijde van Stralend Skin & Body clinic
 3. Indien de overeengekomen levering of dienstverlening wordt vertraagd door handelingen verricht aan de zijde van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper, dan heeft Stralend Skin & Body clinic recht op een zodanige verlenging van de uitvoerings- of leveringstermijnen als redelijkerwijs voortvloeit uit die omstandigheden en mag zij de hiermee gemoeide kosten en eventuele schade bij de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper in rekening brengen.
 4. Stralend Skin & Body clinic zorgt ervoor dat het aantal in te zetten personeelsleden is afgestemd op het aantal gasten dat ten tijde van de uitvoering van de overeenkomst aanwezig zal zijn en dat deze personeelsleden beschikken over voldoende vaardigheden en kennis om de overeenkomst uit te voeren.
 5. Stralend Skin & Body clinic wordt geacht bekend te zijn met de voor de uitvoering van de overeenkomst relevante wettelijke voorschriften en beschikkingen van overheidswege, voor zover deze op de dag van de offerte gelden. De aan de naleving van deze voorschriften en beschikkingen verbonden kosten zijn voor rekening van Stralend Skin & Body clinic.
 6. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat deze als gevolg van onvoorziene omstandigheden niet op de overeengekomen wijze kan worden uitgevoerd, zal Stralend Skin & Body clinic met de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper in overleg treden over wijziging van de overeenkomst. Stralend Skin & Body clinic zal de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper daarbij informeren over de gevolgen van de wijziging voor de overeengekomen prijzen, tarieven en de overeengekomen termijnen. Indien de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge hiervan onmogelijk is geworden, heeft Stralend Skin & Body clinic in ieder geval recht op volledige vergoeding van de reeds door haar geleverde prestatie en/of zaken.
 7. Alle onkosten welke door Stralend Skin & Body clinic in het kader van de uitvoering van de overeenkomst worden gemaakt ten verzoeken van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 9: Pakketten (laser en anti-cellulite behandeling)

 1. Om een pakket te kunnen aanschaffen dient de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper handelingsbekwaam te zijn. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper dient zijn of haar NAW- en/of bedrijfsgegevens door te geven. Deze persoons- en/of bedrijfsgegevens worden elektronisch verwerkt, er kunnen derhalve onjuistheden in voorkomen.
 2. Stralend Skin & Body clinic houdt geen controle op de correctheid van de ingevoerde gegevens. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is zelfverantwoordelijk voor het juist invoeren van de gegevens.
 3. Het pakket kan bij iedere vestiging van Stralend Skin & Body clinic worden ingezet.
 4. Het pakket kan niet voor contant geld worden ingewisseld.
 5. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper het pakket na de eerste behandeling opzegt, heeft de consument dan wel de professionele opdrachtgever geen recht op teruggave van geld of een verrekening daarvan. Indien Stralend Skin & Body clinic zich na de eerste behandeling terugtrekt aan de uitvoering van de overeenkomst, mag de consument van Stralend Skin & Body clinic een vergoeding verlangen, hetgeen gelijkwaardig is aan het door de consument betaalde bedrag.
 6. Het pakket is persoonsgebonden en kan niet aan een derde worden overgedragen.
 7. Na het kiezen van een zone kan deze achteraf niet worden gewijzigd.
 8. In geval gewichtige redenen de behandelingen in de weg staan, kan Stralend Skin & Body clinic de behandelingen staken en de overeenkomst overeenkomstig artikel 16 opzeggen.

 

Artikel 10: Klachten

 1. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is verplicht klachten over de geleverde prestatie of de geleverde zaken direct na constatering schriftelijk onder een duidelijk omschrijving van de geconstateerde gebreken alsmede de tijdstip en de wijze waarop het gebrek is geconstateerd, bij gebreke waarvan klachten niet meer in behandeling behoeven te worden genomen door Stralend Skin & Body clinic, aan Stralend Skin & Body clinic te melden, zodat Stralend Skin & Body clinic in staat wordt gesteld de klachten te verhelpen.
 2. Klachten over facturen dienen eveneens uitdrukkelijk schriftelijk bij Stralend Skin & Body clinic te worden ingediend en wel binnen acht (8) dagen na de dagtekening van de factuur.
 3. Klachten ten aanzien van bederfelijke zaken of zaken met een beperkte houdbaarheidstermijn moeten direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen de toepasselijke houdbaarheidstermijn – aan Stralend Skin & Body clinic worden gemeld, gevolgd door een schriftelijke bevestiging hiervan. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de professionele opdrachtgever/koper.
 4. Overige klachten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst moeten eveneens direct na ontdekking – doch uiterlijk binnen veertien (14) dagen na levering van de zaken of de prestatie- schriftelijk aan Stralend Skin & Body clinic worden gemeld.
 5. Met betrekking tot de consument hanteert Stralend Skin & Body clinic in lid 1, 3 en 4 van dit artikel de wettelijke klachttermijn van 2 maanden.
 6. Indien een klacht niet binnen de in de voorgaande leden vermelde termijnen aan Stralend Skin & Body clinic is gemeld, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen, wordt de prestatie geacht aan de overeenkomst te beantwoorden en wordt de factuur geacht te zijn goedgekeurd. Alsdan worden eventuele klachten niet meer door Stralend Skin & Body clinic in behandelingen genomen.
 7. Klachten schorten de betalingsverplichting van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper niet op.
 8. De consument moet Stralend Skin & Body clinic in staat te stellen de klacht te onderzoeken en in dit kader alle voor de klacht relevante informatie aan Stralend Skin & Body clinic
 9. Geen klachten zijn mogelijk over onvolkomenheden in of eigenschappen van zaken die zijn vervaardigd uit natuurlijke materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van deze materialen.
 10. Geen klachten zijn mogelijk ten aanzien van geur-, kleur-, smaak- of andere verschillen al dan niet als gevolg van een gewijzigde receptuur of bereidingswijze van de zaken.
 11. Indien een klacht door Stralend Skin & Body clinic terecht wordt bevonden, heeft Stralend Skin & Body clinic – naar eigen keuze – het recht hetzij de desbetreffende zaken opnieuw te leveren en/of de verrichte prestaties opnieuw te verrichten, hetzij de ontvangen koopprijs terug te betalen, waarbij de desbetreffende zaken in de staat zoals door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper zijn ontvangen (waaronder de geconstateerde en gemelde gebreken c.q. beschadigingen en/of onjuistheden) moeten worden teruggezonden. Stralend Skin & Body clinic is niet aansprakelijk voor eventuele schade ten gevolge van een wijziging van hetgeen overeengekomen was. Evenmin is Stralend Skin & Body clinic aansprakelijk voor eventuele bijkomende schaden, welke voortvloeien uit vertraging of onmogelijkheid van vervangende levering.

 

Artikel 11: Garanties

 1. Stralend Skin & Body clinic zal ervoor zorgen dat de te leveren prestatie en/of zaken naar behoren en conform de in haar branche geldende normen worden geleverd.
 2. Met betrekking tot de overeenkomst met de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper neemt Stralend Skin & Body clinic de wettelijke vastgestelde garantietermijnen in acht, tenzij door partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. Stralend Skin & Body clinic staat gedurende de houdbaarheidstermijn of gedurende de overeengekomen garantietermijn in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van de geleverde zaken.
 4. Bij het gebruik van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde zaken baseert Stralend Skin & Body clinic zich op de informatie die de fabrikant of leverancier van deze zaken verstrekt over de eigenschappen hiervan. Indien voor de geleverde zaken door de fabrikant of leverancier een garantie is afgegeven, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Stralend Skin & Body clinic zal de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper hierover informeren.
 5. Ingeval door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper terecht een beroep wordt gedaan op de garantiebepalingen zal Stralend Skin & Body clinic – voor zover dit nog mogelijk is – kosteloos zorg dragen voor vervanging van de geleverde zaken of het alsnog leveren van de overeengekomen prestatie of voor terugbetaling van of een reductie op de overeengekomen prijs. Een en ander ter keuze van Stralend Skin & Body clinic. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsartikel.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

 1. Buiten de expliciet overeengekomen of door Stralend Skin & Body clinic gegeven garanties, gegarandeerde resultaten of kwaliteitseisen aanvaardt Stralend Skin & Body clinic ter zake de professionele opdrachtgever/koper geen enkele aansprakelijkheid. Ter zake de consument is de aansprakelijkheid van Stralend Skin & Body clinic beperkt tot hetgeen in dit artikel nader is bepaald.
 2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is Stralend Skin & Body clinic slechts aansprakelijk voor directe schade. Stralend Skin & Body clinic is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst en/of geleden verlies, bedrijfsschade, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren van Stralend Skin & Body clinic.
 3. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper moet al die maatregelen nemen die noodzakelijk zijn ter voorkoming of beperking van de schade.
 4. De professionele opdrachtgever/koper is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor alle door hem of door een ander voor wie hij de overeenkomst heeft gesloten veroorzaakte schade en vrijwaart Stralend Skin & Body clinic voor alle aanspraken die hieruit (kunnen) voortvloeien.
 5. Indien Stralend Skin & Body clinic aansprakelijk is voor door de consument dan wel professionele opdrachtgever/koper geleden schade, is de schadevergoedingsplicht van Stralend Skin & Body clinic te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat door haar assuradeur in het voorkomende geval wordt uitgekeerd. Ingeval de assuradeur van Stralend Skin & Body clinic niet uitkeert of de schade niet onder een door Stralend Skin & Body clinic gesloten verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van Stralend Skin & Body clinic beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de geleverde zaken of de geleverde prestatie.
 6. De professionele opdrachtgever/koper moet Stralend Skin & Body clinic uiterlijk binnen 6 maanden nadat hij bekend is geworden of bekend had kunnen zijn met de door hem geleden schade hiervoor aanspreken.
 7. In afwijking van het vorige lid geldt voor de consument een termijn van 1 jaar.
 8. Stralend Skin & Body clinic is niet aansprakelijk voor schade, indien de schade is ontstaan a) door gevolg van ongebruikelijke (allergische) reacties die verband houden met de bij de dienstverlening gebruikte of geleverde zaken of het nuttigen van door Stralend Skin & Body clinic bereide of geserveerde etenswaren; b) als gevolg van verlies, vermissing, diefstal etc. van of aan overige eigendommen van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en/of zijn gasten; c) door ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de bestemming van het geleverde of gebruik in strijd met de door of namens Stralend Skin & Body clinic verstrekte instructies en aanwijzingen; d) door fouten of onvolledigheden in de door of namens de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper aan Stralend Skin & Body clinic verstrekte gegevens of inlichtingen en e) als direct of indirect gevolg van wanprestatie (toerekenbare tekortkoming) en/of onrechtmatige daad – waaronder overtreding van huisregels – begaan door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en/of zijn gasten.
 9. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is in de gevallen als opgesomd in het vorige lid van dit artikel zelf aansprakelijk voor alle hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart Stralend Skin & Body clinic voor alle aanspraken van derden tot vergoeding van deze schade.
 10. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Stralend Skin & Body clinic of het leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal Stralend Skin & Body clinic de professionele opdrachtgever/koper vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden jegens de professionele opdrachtgever/koper.

 

 

 

Artikel 13: Betaling 

 1. Stralend Skin & Body clinic mag altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of enige andere zekerheid voor betaling van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper verlangen. Bij een door consumenten afgesloten koopovereenkomst, kan de consument tot vooruitbetaling van ten hoogste de helft van de koopprijs worden verplicht.
 2. Indien de consument betaalt met een coupon-bon dient deze voor het starten van de behandeling te zijn ingeleverd.
 3. De consument moet bij zijn vertrek contant of per pin/creditcard betalen voor de geleverde

Artikel 14: Opschorting betaling

Indien de verrichte prestatie dan wel het product niet voldoet aan de overeenkomst heeft de consument het recht de betalingen geheel of gedeeltelijk op te schorten. Het met de opschorting gemoeide bedrag dient in redelijke verhouding te staan tot de tekortkoming.

 

Artikel 15: Overmacht

 1. Tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst kunnen niet aan Stralend Skin & Body clinic worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komen (oftewel ‘overmacht’).
 2. Onder tekortkomingen in de nakoming van de overeenkomst die aan Stralend Skin & Body clinic niet worden toegerekend wordt verstaan hetgeen daaronder naar de geldende maatschappelijke opvattingen en overeenkomstig de stand van de rechtspraak geacht moet worden te vallen. Onder andere wordt onder overmacht verstaan overheidsmaatregelen, gebrek aan grondstoffen, vorstverlet, oorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, waterschade overstromingen, blikseminslag, het uitblijven van de aanvoer of stagnatie in de aanvoer van noodzakelijke materialen van leveranciers, stagnatie in de levering of reparatie van machines of andere productie middelen, machinestoring, bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, werkstaking of transportremmingen, gebrek aan transportmidde­len en in het algemeen alle omstandigheden, gebeurtenissen, oorzaken en gevolgen, die buiten de controle of invloedssfeer van Stralend Skin & Body clinic vallen, die onvoorzien­baar zijn en/of waarvan in redelijkheid van Stralend Skin & Body clinic niet verwacht mag en kan worden dat Stralend Skin & Body clinic deze voorziet of invloeden daarop uitoefent.
 3. Indien Stralend Skin & Body clinic in het geval van overmacht tijdelijk of blijvend wordt verhinderd om de overeenkomst jegens de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper na te komen, kan de consument, zonder Stralend Skin & Body clinic tot enige vergoeding van schade te houden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Stralend Skin & Body clinic.
 4. De professionele opdrachtgever/koper, zonder Stralend Skin & Body clinic tot enige vergoeding van schade te houden, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan Wellness, indien Stralend Skin & Body clinic in het geval van overmacht blijvend wordt verhinderd om de overeenkomst jegens de professionele opdrachtgever/koper na te komen.
 5. Indien Stralend Skin & Body clinic ten gevolge van tekortkomingen in de nakoming aan de zijde van de wederpartij, blijvend of tijdelijk wordt verhinderd om de overeenkomst jegens de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper zelf na te komen, kan Stralend Skin & Body clinic de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn.
 6. Indien de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper in het geval van overmacht tijdelijk of blijvend wordt verhinderd om de overeenkomst jegens Stralend Skin & Body clinic na te komen, kan Stralend Skin & Body clinic de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbinden middels een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper, zonder tot enige vergoeding van schade gehouden te zijn. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper dient dan wel zijn verplichtingen ten opzichte van Stralend Skin & Body clinic tot aan dat moment na te komen.

 

Artikel 16: Ontbinding – opzegging

 1. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen, doet de professionele opdrachtgever/koper afstand van alle rechten op ontbinding, zowel gehele als gedeeltelijke ontbinding, van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. BW of andere wettelijke bepalingen, tenzij dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten. Een en ander geldt onder voorbehoud van het recht de overeenkomst krachtens deze algemene voorwaarden te ontbinden dan wel krachtens onderhavig artikel te annuleren c.q. op te zeggen.
 2. Indien de consument enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt heeft Stralend Skin & Body clinic het recht alle met betrokken haar gesloten overeenkomsten buitengerechtelijk te ontbinden onverminderd het recht van Stralend Skin & Body clinic op vergoeding van schade, gederfde winst en interest. De consument dient dan wel zijn verplichtingen ten opzichte van Stralend Skin & Body clinic tot aan dat moment na te komen.
 3. Stralend Skin & Body clinic behoudt zich te allen tijde het recht voor de overeenkomst te ontbinden indien: a) de inhoud in strijd is met enige wettelijke of andere van overheidswege gegeven bepaling; b)na overleg met het ter plaatse bevoegd gezag gegronde vrees voor verstoring van de openbare orde bestaat; en c) de inhoud in strijd is met de goede naam of de belangen van Stralend Skin & Body clinic.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze algemene voorwaarden mag Stralend Skin & Body clinic de overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling middels een schriftelijke verklaring aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper ontbinden, op het tijdstip waarop de consument:
 5. In staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag tot zijn faillissement is gedaan;
 6. (Voorlopige) Surseance van betaling aanvraagt;
 7. Door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 8. Onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 9. Anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest.
 10. De consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper is te allen tijde verplicht de curator of bewindvoerder op de hoogte te stellen van de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden
 11. De (professionele) koper heeft de mogelijkheid om de koopovereenkomst op te zeggen, ongeacht of Stralend Skin & Body clinic in haar verplichting tekort is geschoten. De opzegging van de koopovereenkomst kan alleen schriftelijk geschieden. Ingeval de (professionele) koper opzegt terwijl Stralend Skin & Body clinic een aanvang heeft gemaakt met het uitvoeren van de overeenkomst, is hij Stralend Skin & Body clinic kosten verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 30% hetgeen de (professionele) koper bij nakoming van de overeenkomst had moeten betalen. Ingeval de (professionele) koper opzegt terwijl door Stralend Skin & Body clinic geen aanvang is gemaakt met de uitvoering van de overeenkomst, is de (professionele koper) aan Stralend Skin & Body clinic kosten (annuleringskosten) verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 10% hetgeen de (professionele) koper bij nakoming van de overeenkomst had moeten betalen. De (professionele) koper dient het verschuldigde bedrag uiterlijk binnen tien (10) dagen na opzegging te vergoeden.
 12. De (professionele) opdrachtgever is te allen tijde bevoegd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.
 13. Bij opzegging meer dan 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de is de (professionele) opdrachtgever geen vergoeding verschuldigd. Bij opzegging minder dan 24 uur voor de overeengekomen datum van uitvoering van de overeenkomst is de (professionele) opdrachtgever aan Stralend Skin & Body clinic onkosten en gederfde winst verschuldigd, welke worden vastgesteld op 70% hetgeen de (professionele) opdrachtgever bij de nakoming van de overeenkomst had moeten betalen.
 14. In alle gevallen van opzegging is de (professionele) opdrachtgever/koper aan Stralend Skin & Body clinic verschuldigd al hetgeen Stralend Skin & Body clinic met betrekking tot de betreffende opdracht c.q. overeenkomst aan derden bij wie Stralend Skin & Body clinic ter zake van die opdracht inkopen heeft gedaan dan wel met wie Stralend Skin & Body clinic overeenkomsten heeft gesloten die tot betalingsverplichtingen voor Stralend Skin & Body clinic leiden, (heeft) moeten betalen.
 15. Stralend Skin & Body clinic mag een overeenkomst opzeggen indien er aanwijzingen bestaan dat de bedoeling van de consument met het pakket/behandeling een zodanig ander karakter heeft dan verwacht mocht worden op grond van de door de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper verstrekte gegevens en/of inlichtingen of op grond van de hoedanigheid van de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en/of zijn gasten dat Stralend Skin & Body clinic de overeenkomst niet gesloten zou hebben, indien zij van de werkelijke bedoeling of hoedanigheid op de hoogte was geweest. In dit geval is er sprake van een gewichtige reden die de opzegging rechtvaardigt. Stralend Skin & Body clinic is ter zake de opzegging wegens gewichtige redenen in geen geval gehouden tot vergoeding van schade aan de consument dan wel de professionele opdrachtgever/koper en/of derden.
 16. Indien Stralend Skin & Body clinic van de in het vorige lid bepaalde bevoegdheid gebruik maakt nadat het betreffende behandeling begonnen is, is de professionele opdrachtgever gehouden tot betaling van het gehele behandeling.
 17. Door de professionele opdrachtgever/koper reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

 

Artikel 17: Overige bepalingen

 1. Huisdieren worden niet toegelaten tot de gebouwen van Stralend Skin & Body clinic
 2. Kinderen onder de 12 jaar worden niet toegelaten de gebouwen van Stralend Skin & Body clinic
 3. Personen jonger dan 16 jaar worden alleen toegelaten indien zij vergezeld zijn van een
 4. Indien Stralend Skin & Body clinic door de consument wordt verzocht verloren, vergeten of achtergelaten voorwerpen aan hem toe te zenden, gebeurt dit voor rekening en risico van de consument. Stralend Skin & Body clinic is niet verplicht tot toezending over te gaan.
 5. Teneinde de veiligheid, rust en orde te waarborgen en ongewenst gedrag zoveel mogelijk te voorkomen, maakt Stralend Skin & Body clinic gebruik van cameratoezicht. De consument en zijn eventuele gasten worden hierop geattendeerd. Bepalingen ter zake de verwerking en bewaring van de camerabeelden zijn verwerkt in de privacyverklaring van Stralend Skin & Body clinic.

 

Artikel 18: Geschillen

 1. Ter zake alle geschillen, waaronder begrepen die, welke slechts door een partij als zodanig

worden beschouwd, voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met een opdracht, aanbieding of een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, of voortvloeiende uit of op enigerlei wijze verband houdende met de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als van juridische aard, zal, tenzij dwingende bepalingen dat in de weg staan, als bevoegde rechter worden aangewezen de rechter in het arrondissement waar Stralend Skin & Body clinic of een van haar dochter ondernemingen is gevestigd,  tenzij Stralend Skin & Body clinic zou verkiezen een procedure aanhangig te maken bij een andere bevoegde rechter dan wel zich vrijwillig aan de jurisdictie van een andere bevoegde rechter zou onderwerpen.

 1. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet het recht om het geschil te laten beslechten door de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

 

Artikel 19: Nederlands recht

Op de algemene voorwaarden, de overeenkomsten en overeenkomsten die daarvan een uitvloeisel zijn is het Nederlands recht van toepassing.

De algemene voorwaarden zijn samengesteld door Van Boxtel Advocaten dewelke het repro- en auteursrecht uitdrukkelijk aan zich voorbehouden.